crestarca.com

2021年联邦及各省个人税税率

联邦及各省个人税,2021年税率汇总如下。

联邦 Federal

税率                     税级

15.00%       不超过49,020元

20.50        49,021元 - 98,040元

26.00        98,041元 - 151,978元

29.00        151,979元 - 216,511元

33.00        超过216,511元

 

安大略 Ontario

税率                     税级

 5.05%       不超过45,142元

 9.15        45,143元 - 90,287元

11.16        90,288元 - 150,000元

12.16        150,001 元 - 220,000元

13.16        超过220,000元

 

不列颠哥伦比亚 British Columbia

税率                     税级

 5.06%       不超过42,184元

 7.70        42,185元 - 84,369元

10.50        84,370元 - 96,866元

12.29        96,867元 - 117,623元

14.70        117,624元 - 159,483元

16.80        159,484 元- 222,420元

20.50        超过222,420元

 

阿尔伯塔 Alberta

税率                     税级

10.00%       不超过131,220元

12.00        131,221元 - 157,464元

13.00        157,465元 - 209,952元

14.00        209,953 元 - 314,928元

15.00        超过314,928元

 

萨斯咯彻温 Saskatchewan

税率                     税级

10.50%       不超过45,677元

12.50        45,678元 - 130,506元

14.50        超过130,506元

 

曼尼托巴 Manitoba

税率                     税级

10.80%       不超过33,723元

12.75        33,724元 - 72,885元

17.40        超过72,885元

 

魁北克 Quebec

税率                     税级

15.00%       不超过45,105元

20.00        45,106元 - 90,200元

24.00        90,201元 - 109,755元

25.75        超过109,755元

 

新不伦瑞克 New Brunswick

税率                     税级

 9.40%       不超过43,835元

14.82        43,836元 - 87,671元

16.52        87,672元 - 142,534元

17.84        142,535 元 - 162,383元

20.30        超过162,383元

 

新斯舍科 Nova Scotia

税率                     税级

 8.79%       不超过29,590元

14.95        29,591元 - 59,180元

16.67        59,181元 - 93,000元

17.50        93,001 元 - 150,000元

21.00        超过150,000元

 

爱德华王子岛Prince Edward Island

税率                     税级

 9.80%       不超过31,984元

13.80        31,985 元 - 63,969元

16.70        超过63,969元

 

纽芬兰与拉布拉多 Newfoundland and Labrador

税率                     税级

 8.70%       不超过38,081元

14.50        38,082元 - 76,161元

15.80        76,162元 - 135,973元

17.30        135,974 元 - 190,363元

18.30        超过190,363元

 

育空 Yukon

税率                     税级

 6.40%       不超过49,020元

 9.00        49,021元 - 98,040元

10.90        98,041元 - 151,978元

12.80        151,979 元 - 500,000元

15.00        超过500,000元

 

西北地区 Northwest territories

税率                     税级

 5.90%       不超过44,396元

 8.60        44,397元 - 88,796元

12.20        88,797 元 - 144,362元

14.05        超过144,362元

 

努纳武特 Nunavut

税率                     税级

 4.00%       不超过46,740元

 7.00        46,741元 - 93,480元

 9.00        93,481元 - 151,978元

11.50        超过151,978元

 

注: 联邦及各省、地区可能还有些具体规定,在报税时,请参照具体说明。


Created on 2021-12-16


更多文章